Our Location

ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
ရုံးချုပ် အမှတ် ကလ-၁၅၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမ
ကောင်းမူးလွယ် ရပ်ကွက်
မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)82-52266; +95 (0)82-52251
အီးမေးလ် info@greathorkham.com
ရန်ကုန်ရုံးခွဲ အမှတ် ၅၃၊ အခန်း ၅၀၂ ဘီ၊ အထပ် ၅
ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)1-230-7950
ဖက်စ် +95 (0)1-230-7949
မန္တလေးရုံးခွဲ အမှတ် ၁၀၁၊ ၂၆ ဘီလမ်း၊ ၇၅ - ၇၆ လမ်းကြား
ချမ်းမြသာစံမြို့နယ်
မန္တလေးမြို့၊ မြန်မာ
ဖုန်း +95 (0)2-236-10

Contact Form